Sürdürülebilir Turizm | Kastamonu Taşköprü Otel

0(366) 417 50 01

Sürdürülebilir Turizm

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü
psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
• Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti
bekleriz.
• İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade
edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/ imkanlar sunarız.
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
• Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
• Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek
veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen
durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI
İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem
veririz.
Bunun için;
• Yasal düzenlemelere uyum sağlar, çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem
çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı
korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az
atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan
lisanslı/yetkili firmalara/ Belediyeye teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız,
misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı
geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
 Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli
ortamı sağlarız.
 Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına
müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI
Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak
için hedefler belirliyoruz.
Bunun için;
· Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve
uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji
tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür,
çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
· Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji
verimliliğine yer veririz.
· Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği
yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile
birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
· Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın
almaya ve kullanmaya çalışırız.
· Enerji Yönetim Sistemimizi dokümantere etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde
güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
· Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri
planlarız.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi
Sürdürülebilirlik Raporu
Müşteri Anketi